SÚŤAZ SANÁCIA ROKA

Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI
Vypisuje súťaž „sanácia roka 2018 - 2019“
            
Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií vypisuje súťaž o najlepšiu sanáciu betónovej konštrukcie, ktorá bola ukončená v rokoch 2018 - 2019. Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie sanácií betónových konštrukcií.
            Výsledky súťaže budú publikované v odborných časopisoch. Realizátori víťaznej sanácie budú môcť prezentovať túto sanáciu na seminári Sanácia betónových konštrukcií v dňoch 5. a 6.12.2019.
Uzávierka prihlášok do súťaže je 10.11.2019
Prijatie prihlášky do súťaže je podmienená úhradou vložného vo výške 100 €,-  na účet uvedený v záväznej prihláške.
 
Spolu s prihláškou treba predložiť:
  • stručnú dokumentáciu sanovaného objektu, v ktorej treba uviesť stav objektu pred sanáciou, dôvody sanácie, stručný technologický postup sanácie, informáciu o kontrole kvality sanácie, stav objektu po sanácii, prípadné zlepšenie parametrov sanovaného objektu,
  • fotodokumentáciu objektu pred sanáciou,
  • fotodokumentáciu objektu po sanácii,
  • potvrdenie o uhradení vložného.

Sanácia roka 2018 - 2019 - online prihláška do súťaže


 Áno
 Nie