ZDRUŽENIE PRE SANÁCIU BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
        STANOVY  (PDF)
v úplnom znení

Článok I.

NÁZOV A SÍDLO ZDRUŽENIA

1. Zápisom z ustanovujúcej členskej schôdze bolo založené autonómne profesijné združenie s názvom „Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií“ (ďalej len ZSBK), so sídlom v Bratislave, Radlinského 11.

Článok II.
ZALOŽENIE ZDRUŽENIA

1. Združenie bolo založené v súlade so stanovami Slovenského zväzu stavebných inžinierov (ďalej len SZSI) v zmysle článku 8, ako kolektívny člen - autonómne profesijné združenie, na základe ustanovujúcej členskej schôdze formou písomného zápisu. Zápis obsahuje zoznam zakladajúcich členov Združenia pre sanáciu betónových konštrukcií (ďalej len ZSBK) s uvedením ich názvu, sídla a podpisov zástupcov a je neoddeliteľnou súčasťou týchto stanov.
2. Združenie je právnickou osobou s vlastným podúčtom pri SZSI a vzniká dňom schválenia prezídiom SZSI.
3. O členstvo v združení sa môžu uchádzať záujemcovia, ktorí pracujú v oblasti sanácií betónových konštrukcií minimálne dva roky a cestou výboru ZSBK predložia prihlášku za členov s referenciami valnému zhromaždeniu na schválenie.
4. Členom ZSBK sa môže stať právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike a fyzická osoba s trvalým bydliskom v Slovenskej republike.

Článok III.
DOBA TRVANIA ZDRUŽENIA

1. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok IV.
PREDMET ČINNOSTI

1. Predmetom je činnosť súvisiaca so zabezpečovaním spoločných záujmov v oblasti sanácií betónových konštrukcií, hlavne v oblasti technicko - ekonomických informácií, tvorbe rozvojových zámerov, koordinácie v oblasti štandardizácie a normalizácie, koordinácie prípravy a riešenia potrieb v oblasti technického rozvoja, riešenia vybraných problémov výrobnej a strojnej základne, zaisťovanie poradenskej služby pri zavádzaní vybraných nových technológií.
2. Združenie zabezpečuje alebo garantuje pre pracovníkov ZSBK a záujemcov odborné školenia a semináre.
3. Združenie vydáva pre svojich členov osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti sanácií betónových konštrukcií.

Článok V.
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

1. Financovanie všetkých činností rieši finančný rozpočet, vychádzajúci z plánu činnosti.
2. Činnosť ZSBK sa bude zabezpečovať z členského a vstupných poplatkov nových členov, organizovania konferencií, seminárov, školení, kurzov a pod.
3. Členovia ZSBK do konca mesiaca marca zaplatia ročný členský príspevok podľa počtu pracovníkov právnického subjektu,
4. a to: do 5 pracovníkov minimálne 66,00 EUR (2000,- Sk),
do 10 pracovníkov minimálne 100,00 EUR (3000,- Sk),
viac ako 10 zamestnancov minimálne 133,00 EUR (4000,-Sk).
Pri ukončení členstva v ZSBK sa zaplatený ročný podiel ani jeho pomerná časť nevracajú.
5. Noví členovia zaplatia po prijatí za člena vstupný poplatok (zápisné) nasledovne: členovia z výrobných organizácií vo výške 332,00 EUR (10 000.- Sk), z rozpočtových alebo príspevkových organizácií 100,00 EUR (3 000.- Sk). Platba bude vykonaná do dvoch mesiacov od zaregistrovania prihlášky za člena ZSBK. Ročný členský príspevok noví členovia uhrádzajú od nasledujúceho kalendárneho roku vždy do konca marca.
6. ZSBK podporuje činnosť SZSI (vydávanie Stavebného obzoru slovenského, kontakty so zahraničím, spoluprácu pri organizovaní odborných podujatí a pod.) 25%-ným príspevkom zo základnej sumy príspevkov členov ZSBK.
7. Vykonaním revízie hospodárenia poveruje valné zhromaždenie troch svojich členov vždy na nasledujúci rok.
8. Účtovnú uzávierku za uplynulý rok zabezpečí výbor do konca druhého mesiaca nasledujúceho roku a túto predloží na schválenie valnému zhromaždeniu.
9. Zásady finančného hospodárenia sa riadia platnými zákonmi o účtovníctve.

Článok VI.
ORGÁNY ZSBK A VYMEDZENIE ICH PÔSOBNOSTI

1. Orgánmi ZSBK sú: a) valné zhromaždenie,
b) výbor,
c) predseda.
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a skladá sa z členov, ktorými sú poverení zástupcovia jednotlivých členov združenia. Rokovanie valného zhromaždenia zvoláva predseda písomne v predstihu tri týždne pred jeho konaním. Riadne valné zhromaždenie musí byť zvolané najmenej 1 krát ročne. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva ak oň požiada aspoň 1/3 členov.
3. Náplňou valného zhromaždenia je najmä:
a) schvaľovanie výšky ročného členského príspevku a výšky vstupných poplatkov nových členov,
b) voľba a odvolávanie výboru ZSBK tajným hlasovaním,
c) schvaľovanie ročného plánu činnosti s finančným zabezpečením,
d) schvaľovanie ročného vyúčtovania vynaložených finančných prostriedkov,
e) schvaľovanie stanov združenia, ich zmien a dohody medzi SZSI a ZSBK,
f) rozhodovanie o prijatí nového člena ZSBK,
g) rozhodovanie o vylúčení člena za podmienok vyplývajúcich zo stanov SZSI,
h) rozhodovanie o rozšírení činnosti ZSBK,
i) rozhodovanie o zriadení odborných komisií, pracovných skupín a ich náplni,
j) uznášanie sa o zmene predmetu činnosti ZSBK,
k) menovanie likvidátorov ZSBK v prípade jeho zániku,
l) uznášanie sa o zrušení ZSBK.
4. Valné zhromaždenie vedie predseda alebo poverený člen výboru ZSBK. Z priebehu valného zhromaždenia sa robí zápis, ktorý podpisujú dvaja zvolení zástupcovia a predseda ZSBK.
5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná aspoň 1/2 riadnych členov. Ak účasť nie je ani 1/2 riadnych členov, ďalšie valné zhromaždenie možno zvolať až po uplynutí najmenej 1 hodiny, s tým, že musí byť uznášania sa schopné. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Hlasovanie je verejné, pokiaľ nie je stanovami určené tajné hlasovanie (čl.VI.-3.b). Pri hlasovaní o veciach v článku VI. - 3 e, f, g, j sa vyžaduje 3/5 súhlas všetkých prítomných členov.
6. Na čele združenia je výbor, ktorý je oprávnený vystupovať menom ZSBK a plniť záväzky v súlade s uznesením valného zhromaždenia. Výbor volí a odvoláva valné zhromaždenie. Je 7 členný, a má trojročné funkčné obdobie.
7. Výbor:
a) zabezpečuje činnosti ZSBK podľa poverenia valným zhromaždením,
b) navrhuje podmienky prijímania nových členov,
c) navrhuje zrušenie členstva v zmysle podmienok týchto stanov,
d) zodpovedá za zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva,
e) zodpovedá za vypracovanie ročnej uzávierky hospodárenia ZSBK,
f) zodpovedá za všetku svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
8. Výbor volí zo svojich členov predsedu ZSBK, ktorý je oprávnený vystupovať v mene združenia v rozsahu poverenia výborom.
9. ZSBK nevytvára vlastný výkonný aparát. Vedenie potrebnej agendy, ktorá súvisí s činnosťou a hospodárením zabezpečuje výbor.
10. Zasadanie výboru zvoláva jeho predseda alebo ním poverený člen výboru.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

1. Členstvo ZSBK zachováva samostatnosť členov, nesúvisí nijako s ich vzťahmi k ostatným orgánom a organizáciám.
2. Členovia ZSBK majú právo:
a) zúčastňovať sa na všetkých činnostiach a rokovaniach v zmysle článku IV,
b) uplatňovať pripomienky a návrhy k riešeným činnostiam,
c) mať k dispozícii všetky výsledky vyplývajúce z činnosti ZSBK,
d) kontrolovať ročnú účtovnú uzávierku ZSBK a podávať podnety na kontrolu plnenia plánu činnosti,
e) vystúpiť zo Združenia ku koncu kalendárneho roka písomnou žiadosťou na výbor podanou najneskôr do 30.9. príslušného roka,
f) podávať návrhy na zabezpečovanie činnosti Združenia,
g) dostať osvedčenie o členstve a odbornej spôsobilosti člena Združenia,
h) navrhovať nových členov ZSBK.
3. Členovia sú povinní:
a) cestou povereného zástupcu zúčastňovať sa rokovaní valného zhromaždenia,
b) rešpektovať rozhodnutia prijaté uznesením valného zhromaždenia týkajúce sa vymedzeného predmetu činnosti ZSBK,
c) zúčastňovať sa činnosti v odborných komisiách a pracovných skupinách,
d) do určeného termínu uhrádzať ZSBK prostriedky v určenej výške na krytie potrieb výborom odsúhlasených činností Združenia.
4. Pri neplnení si povinností podľa VII - 3 a prípadných zmluvných záväzkov súvisiacich s činnosťou ZSBK, môže byť členovi po predchádzajúcej písomnej výstrahe výboru a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia ukončené členstvo v Združení. Vylúčenie a zrušenie členstva vstupuje do platnosti po uplynutí 3 mesiacov od písomnej výstrahy.

Článok VIII.
ZÁNIK A ZRUŠENIE ZDRUŽENIA

1. O spôsobe zrušenia ZSBK rozhoduje valné zhromaždenie svojim uznesením.
2. ZSBK môže zaniknúť ako autonómny profesijný člen so zánikom SZSI.
3. ZSBK zaniká podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
4. Pred zánikom ZSBK je potrebné vykonať likvidáciu, ktorej cieľom je vysporiadanie majetkových vzťahov, pomerov a pod. Likvidátor je menovaný valným zhromaždení a je oprávnený vystupovať a rokovať v mene ZSBK vo všetkých veciach spojených s likvidáciou.
5. S likvidačným zostatkom bude naložené po vyrovnaní všetkých pohľadávok a záväzkov v pomere vložených príspevkov. Obdobne sa bude postupovať pri rozdelení úhrady straty a pohľadávok. Podrobnosti určí valné zhromaždenie svojim uznesením.

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením. Jednotlivé aktualizácie sa schvaľujú na valných zhromaždeniach.
2. Tieto stanovy obdrží každý člen ZSBK.
3. Všetky právne vzťahy, pokiaľ ich neupravujú tieto stanovy a stanovy SZSI sa riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Sb. v znení zmien a doplnkov a všeobecne záväzných predpisov s ním súvisiacich.
4. Všetky zmeny a doplnky k týmto stanovám musí schváliť valné zhromaždenie.
5. Každý člen ZSBK sa zaručuje, že sa bude vo svojich podnikateľských aktivitách usilovať o čo najvyšší morálny a podnikateľský kredit, čo v konečnom dôsledku povedie k neustále sa zvyšujúcej autorite ZSBK.

V Bratislave 22. 2. 2000
Prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.
predseda ZSBK

 


Článok V, ods. 4 a ods. 5, upravený rozhodnutím VZ dňa 16.4.2009 z dôvodu prechodu na euro.