Všetky informácie ohľadne aktuálnych akcií, formy spracovania príspevkov do zborníka, organizačné informácie:


STU - Stavebná fakulta
Katedra betónových konštrukcií a mostov
Helena Benedikovičová
Radlinského ul. 11
810 05 BRATI5SLAVA
Slovenská Republika
tel.: 02/32888705
fax.: 02/32888213
Email: helena.benedikovicova@stuba.sk 

                                      
Informácie o Združení pre sanaciu betónových konštrukcií, možnostiach firemnej prezentácie, prípadne požadovania iných informácií:

STU - Stavebná fakulta
Katedra betónových konštrukcií a mostov
Radlinského ul. 11
810 05 BRATISLAVA
Slovenská Republika

Prof. Ing. Juraj Bilčík PhD.
tel.: 02/32888546, fax: 02/32888213
E-mail: juraj.bilcik@stuba.sk

Doc. Ing. Stanislav Unčík PhD.
tel.: 02/32888686, fax: 02/32888357
E-mail: stanislav.uncik@stuba.sk