NORMY STN súvisiace so sanáciou betónových konštrukcií


STN EN 1504-1 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 1: Definície
Dátum vydania: 1. 3. 2006    Jazyk: sk           
Predmet normy: Táto norma definuje termíny týkajúce sa výrobkov a systémov na opravu, na použitie pri údržbe, ochrane, rekonštrukcii a spevňovaní betónových konštrukcií.
 
STN EN 1504-2 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu
Dátum vydania: 1. 8. 2005    Jazyk: sk           
Predmet normy: Tento dokument stanovuje požiadavky na identifikáciu, úžitkovosť (vrátane aspektu trvanlivosti), bezpečnosť a posúdenie zhody výrobkov a systémov na ochranu povrchu betónu, ktoré sa používajú na zlepšenie trvanlivosti betónových a železobetónových konštrukcií, ako aj na nové druhy betónov a údržbárske a rekonštrukčné práce.
 
STN EN 1504-3 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie
Dátum vydania: 1. 11. 2006        Jazyk: sk     
Predmet normy: Tento dokument stanovuje požiadavky na identifikáciu, vlastnosti (vrátane trvanlivosti) a na bezpečnosť výrobkov a systémov na opravu betónových konštrukcií, a to opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie.
 
STN EN 1504-4 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 4: Konštrukčné lepenie
Dátum vydania: 1. 11. 2006        Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto časť 4 normy EN 1504 stanovuje požiadavky na identifikáciu, funkčné vlastnosti (vrátane trvanlivosti) a bezpečnosť výrobkov a systémov na konštrukčné lepenie spevňujúcich materiálov na existujúcu betónovú konštrukciu.
 
STN EN 1504-5 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 5: Injektáž betónu
Dátum vydania: 1. 11. 2005        Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto časť dokumentu určuje požiadavky a kritériá zhody na identifikáciu, správanie (vrátane aspektov trvanlivosti) a bezpečnosť injektážnych výrobkov na opravu a ochranu betónových konštrukcií.
 
STN EN 1504-6 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 6: Kotvenie výstužných oceľových prútov
Dátum vydania: 1. 2. 2007         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto časť EN 1504 stanovuje požiadavky na identifikáciu, úžitkovosť (vrátane aspektu trvanlivosti) a bezpečnosť výrobkov a systémov, ktoré sa používajú na kotvenie výstužných ocelí (betonárskej rebierkovej ocele) pri zosilňovaní s cieľom zabezpečiť spojitosť oceľobetónových konštrukcií.
 
STN EN 1504-7 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 7: Protikorózna ochrana výstuže
Dátum vydania: 1. 4. 2007         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto časť EN 1504 stanovuje požiadavky na identifikáciu a vlastnosti (vrátane trvanlivosti) výrobkov a systémov na aktívne a  bariérové povlaky na ochranu prítomnej nechránenej oceľovej výstuže a zabudovaných oceľových prvkov v betónových konštrukciách pri oprave.
 
STN EN 1504-8 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 8: Kontrola kvality a hodnotenie zhody
Dátum vydania: 1. 11. 2006        Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto časť európskej normy stanovuje postupy na kontrolu kvality a hodnotenie zhody vrátane označovania a etiketovania výrobkov a systémov na ochranu a opravu betónu podľa EN 1504, časti 2 až 7.
 
STN EN 1504-9 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 9: Všeobecné princípy používania výrobkov a systémov
Dátum vydania: 1. 5. 2009         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto časť EN 1504 opisuje základné pravidlá na špecifikáciu ochrany a opravy vystužených a nevystužených betónových konštrukcií (vrátane napríklad chodníkov, vzletových a pristávacích dráh, stropných dosák a predpätých konštrukcií) s použitím výrobkov a systémov špecifikovaných v ďalších častiach EN 1504 alebo inej príslušnej európskej norme alebo európskom technickom osvedčení.
 
STN EN 1504-10 (73 2101)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia
Dátum vydania: 1. 9. 2004         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto norma obsahuje požiadavky na prípravu podkladu pred nanášaním a v jeho priebehu, vrátane únosnosti, na skladovanie, prípravu a nanášanie materiálov a systémov na ochranu a opravu betónových konštrukcií, vrátane zabezpečovania kvality, údržby, ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri práci.
 
STN EN 1544 (73 2107)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tečenia syntetických živicových výrobkov (PC) na kotvenie výstužných ocelí pod stálym zaťažením ťahom
Dátum vydania: 1. 2. 2007         Jazyk: en    

 

STN EN 1881 (73 2108)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúšanie kotviacich výrobkov metódou vytiahnutia
Dátum vydania: 1. 2. 2007         Jazyk: en    

 

STN EN 14630 (73 2109)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúšanie hĺbky karbonatizácie v zatvrdnutom betóne fenolftaleínovou metódou
Dátum vydania: 1. 2. 2007         Jazyk: en    

 

 
STN EN 12618-1 (73 2110)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Časť 1: Priľnavosť a schopnosť rozpínania injektážnych zmesí s obmedzenou prieťažnosťou
Dátum vydania: 1. 1. 2004         Jazyk: en    
 
STN EN 12618-2 (73 2110)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie priľnavosti injektážnych zmesí bez opakovaného teplotného zaťažovania alebo s ním. Časť 2:  Adhézia súdržnosťou v ťahu
Dátum vydania: 1. 2. 2005         Jazyk: en    

   

STN EN 12618-3 (73 2110)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie priľnavosti injektážnych zmesí bez opakovaného teplotného zaťažovania alebo s ním. Časť 3:  Metóda šikmého rezu
Dátum vydania: 1. 2. 2005         Jazyk: en    

 

STN EN 1770 (73 2111)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie koeficientu tepelnej rozťažnosti
Dátum vydania: 1. 7. 2001         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje postup merania koeficientu tepelnej rozťažnosti tvrdených konštrukčných lepidiel.
 
STN EN 1543 (73 2112)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie vývoja pevnosti v ťahu polymérov
Dátum vydania: 1. 7. 2001         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje postup na určenie vývoja pevnosti v ťahu reaktívnych živíc počas ich doby vytvrdzovania (napr. epoxidových živíc).
 
STN EN 12190 (73 2113)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie pevnosti v tlaku malty na opravy
Dátum vydania: 1. 7. 2001         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto európska norma určuje postup na stanovenie pevnosti v tlaku mált a betónov na staticky funkčné i na staticky nefunkčné opravy v zmysle definície EN 1504-1.
 
STN EN 1799 (73 2114)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúšky vhodnosti použitia konštrukčných adhezív na betónový povrch
Dátum vydania: 1. 7. 2001         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto norma stanovuje metódy na skúšanie vhodnosti konštrukčných adhezív na použitie na zvislé a vodorovné plochy.
 
STN EN 1542 (73 2115)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Meranie prídržnosti pri odtrhových skúškach
Dátum vydania: 1. 7. 2001         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto európska norma je jednou zo súboru noriem o výrobkoch a systémoch na opravu a ochranu betónových konštrukcií.
 
STN EN 1766 (73 2116)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Porovnávacie betóny na skúšky
Dátum vydania: 1. 9. 2001         Jazyk: cs     
Predmet normy: Táto európska norma stanoví zloženie, parametre a postup prípravy referenčných betónových podkladných telies, ktoré sa použijú pre skúšobné metódy na meranie úžitkových vlastností výrobkov a systémov pre ochranu a opravy betónových konštrukcií.
 
STN EN 1767 (73 2117)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Infračervená analýza
Dátum vydania: 1. 7. 2001         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto európska norma opisuje spôsob záznamu infračerveného spektra. Platí pre všetky organické látky na báze syntetických živíc pred ich použitím a najmä pre každú zložku dvojkomponentných výrobkov pred miešaním.
 
STN EN 12188 (73 2118)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie vzájomnej priľnavosti ocele na určenie vlastností lepidiel na stavebné účely
Dátum vydania: 1. 7. 2001         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto európska norma opisuje metódu charakterizovania vlastností polymérových lepidiel na konštrukčné ciele, ktoré sa používajú napríklad ako nosné lepené spoje oceľových platní na zosilnenie betónových konštrukcií. Norma stanovuje pevnosť v šmyku a v odtrhnutí.
 
STN EN 12189 (73 2119)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie času zavädnutia
Dátum vydania: 1. 9. 2001         Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto európska norma opisuje metódu merania času zavädnutia lepidiel určených na konštrukčné účely.
 
STN EN 12615 (73 2120)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie pevnosti v šmyku pri tlaku
Dátum vydania: 1. 10. 2001        Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto európska norma opisuje metódu stanovenia pevnosti lepidla medzi dvomi betónovými podkladmi.
 
STN EN 12636 (73 2121)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie súdržnosti betónu s betónom
Dátum vydania: 1. 10. 2001        Jazyk: sk     
Predmet normy: Táto európska norma opisuje metódu na meranie súdržnosti stavebného lepidla medzi čerstvým alebo zatvrdnutým betónom a pevným betónovým podkladom.
 
STN EN 12192-1 (73 2122)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Granulometrická analýza. Časť 1: Skúšobná metóda na suché zložky vopred zamiešaných mált
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 12192-2 (73 2122)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Granulometrická analýza. Časť 2: Skúšobná metóda na plnivá polymérnych adhezív
Dátum vydania: 1. 12. 2001        Jazyk: en

 

STN EN 1877-1 (73 2123)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Reaktívne funkčné skupiny epoxidových živíc. Časť 1: Stanovenie epoxidového ekvivalentu
Dátum vydania: 1. 10. 2001        Jazyk: en    
Predmet normy: Táto norma predpisuje stanovenie epoxidového hmotnostného ekvivalentu.
 
STN EN 1877-2 (73 2123)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Reaktívne funkčné skupiny epoxidových živíc. Časť 2: Stanovenie funkčných skupín amínov použitím čísla celkovej bazicity
Dátum vydania: 1. 10. 2001        Jazyk: en    
Predmet normy: Táto norma predpisuje stanovenie funkčných skupín amínov použitím čísla celkovej bazicity.
 
STN EN 13687-1 (73 2124)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 1: Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 13687-2 (73 2124)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 2: Cyklické zaťaženie búrkovým dažďom (tepelný šok) Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en       
STN EN 13687-3 (73 2124)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 3: Cyklické tepelné skúšky bez rozmrazovacích solí
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 13687-4 (73 2124)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 4: Cyklické skúšky suchým teplom
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    
 
STN EN 13687-5 (73 2124)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 5: Odolnosť proti teplotnému šoku
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    
 
STN EN 12617-1 (73 2125)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Časť 1: Určenie lineárneho zmrašťovania polymérov a plošných ochranných systémov
Dátum vydania: 1. 1. 2004         Jazyk: en    
 
STN EN 12617-2 (73 2125)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Zmrašťovanie materiálov založených na polymérovom spojive určených na injektáž trhlín. Časť 2: Objemové zmrašťovanie
Dátum vydania: 1. 2. 2005         Jazyk: en    
 
STN EN 12617-3 (73 2125)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Časť 3: Stanovenie počiatočného lineárneho zmrašťovania konštrukčných spojív
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 12617-4 (73 2125)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie zmrašťovania a rozťažnosti
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    
 
STN EN 13057 (73 2126)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie odolnosti proti kapilárnej nasiakavosti
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 13294 (73 2127)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie času tuhnutia
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 13395-1 (73 2128)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie spracovateľnosti. Časť 1: Skúška rozliatia tixotropných mált
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 13395-2 (73 2128)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie spracovateľnosti. Časť 2: Skúška rozliatia zálievkových mált alebo mált
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 13395-3 (73 2128)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie spracovateľnosti. Časť 3: Skúška rozliatia betónu na opravy
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    
 
STN EN 13395-4 (73 2128)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie spracovateľnosti. Časť 4: Nanášanie mált na opravy nahadzovaním nad hlavou
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 13412 (73 2129)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie modulu pružnosti v tlaku
Dátum vydania: 1. 12. 2006        Jazyk: en    

 

STN EN 13412 (73 2129)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie modulu pružnosti v tlaku
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 13733 (73 2130)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie trvanlivosti konštrukčných spojív
Dátum vydania: 1. 12. 2002        Jazyk: en    

 

STN EN 13579 (73 2131)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúška vysúšaním hydrofóbnej impregnácie
Dátum vydania: 1. 5. 2003         Jazyk: en    

 

STN EN 13580 (73 2132)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Nasiakavosť vodou a odolnosť proti alkáliám hydrofóbnej impregnácie
Dátum vydania: 1. 5. 2003         Jazyk: en    

 

STN EN 13581 (73 2133)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie straty hmotnosti hydrofóbne impregnovaného betónu po zmrazovaní a rozmrazovaní skúšobných vzoriek namáčaných v soľnom roztoku
Dátum vydania: 1. 5. 2003         Jazyk: en    

 

STN EN 13894-1 (73 2134)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie  únavy pri dynamickom zaťažení. Časť 1: Počas tvrdnutia
Dátum vydania: 1. 5. 2004         Jazyk: en    

 

STN EN 13894-2 (73 2134)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie únavy pri dynamickom zaťažení. Časť 2: Po zatvrdnutí
Dátum vydania: 1. 5. 2003         Jazyk: en    

 

STN EN 13062 (73 2135)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie tixotropie výrobkov na ochranu výstuže
Dátum vydania: 1. 1. 2004         Jazyk: en    
 
STN EN 13578 (73 2136)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Vzájomná aplikácia pri vlhkom betóne
Dátum vydania: 1. 5. 2004         Jazyk: en    

 

STN EN 14068 (73 2137)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie vodotesnosti injektovaných ustálených trhlín v betóne
Dátum vydania: 1. 5. 2004         Jazyk: en    
 
STN EN 12637-1 (73 2138)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Vzájomná aplikácia injektážnych zmesí. Časť 1: Zlučiteľnosť s betónom
Dátum vydania: 1. 2. 2005         Jazyk: en    

 

STN EN 12637-3 (73 2138)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Vzájomná aplikácia injektážnych výrobkov. Časť 3: Vplyv injektážnych výrobkov na elastoméry
Dátum vydania: 1. 5. 2004         Jazyk: en    

 

STN EN 13584 (73 2139)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie deformácie v tlaku pre výrobky na opravu
Dátum vydania: 1. 5. 2004         Jazyk: en    

 

STN EN 13529 (73 2140)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu
Dátum vydania: 1. 5. 2004         Jazyk: en    

 

STN EN 13295 (73 2141)
Výrobky a systémy na opravu a ochranu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie odolnosti proti karbonatácii
Dátum vydania: 1. 11. 2004        Jazyk: en    
STN EN 13396 (73 2142)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Meranie prieniku chloridových iónov
Dátum vydania: 1. 1. 2005         Jazyk: en    

 

STN EN 1771 (73 2143)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie injektovateľnosti a skúšanie pevnosti v priečnom ťahu
Dátum vydania: 1. 2. 2005         Jazyk: en

 

STN EN 12614 (73 2144)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie teploty sklovitého prechodu polyméru
Dátum vydania: 1. 5. 2005         Jazyk: en    
 
STN EN 14406 (73 2145)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie percenta rozpínavosti a rozvoj rozpínavosti v závislosti od času
Dátum vydania: 1. 5. 2005         Jazyk: en    

 

STN EN 14117 (73 2146)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie času odtoku cementovej injektážnej malty
Dátum vydania: 1. 5. 2005         Jazyk: en    

 

STN EN 14497 (73 2147)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie filtračnej stability
Dátum vydania: 1. 5. 2005         Jazyk: en    

 

STN EN 14498 (73 2148)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Objemové a váhové zmeny injektážnych výrobkov po opakovaných cykloch sušenia na vzduchu a vodného uloženia
Dátum vydania: 1. 5. 2005         Jazyk: en    

 

STN EN 15183 (73 2149)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúška protikoróznej ochrany
Dátum vydania: 1. 12. 2006        Jazyk: en    
 
STN EN 14629 (73 2150)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie obsahu chloridov v zatvrdnutom betóne
Dátum vydania: 1. 7. 2007         Jazyk: en    
 
STN EN 15184 (73 2151)
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Prídržnosť povlakovanej ocele k betónu (skúška vytiahnutia)
Dátum vydania: 1. 12. 2006        Jazyk: en